Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe - niestety ciągle aktualny temat

Biorąc pod uwagę warunki przyrodniczo-klimatyczne, tzn.

  • długość okresu wegetacyjnego - ok. 200 dni
  • średnią temp. okresu wegetacyjnego - ok. 12,2oC
  • sumę opadów w okresie wegetacyjnym - ok. 427 mm
  • średnią roczną temp. - 7,3oC
  • roczną sumę opadów - 646 mm

oraz to, że gatunkiem panującym na terenie Nadleśnictwa jest sosna rosnąca na siedliskach borowych, całość lasów Nadleśnictwa zaliczono do II kategorii zagrożenia pożarowego. Zapalność roślinności jest duża i zależy od pory roku. Największe zagrożenie powstania pożarów występuje w okresie wiosennym a później w okresie występowania suszy letniej i jesiennej.

W latach 2003-2014 na terenie Nadleśnictwa wystąpiło 46 pożarów lasu na łącznej powierzchni 8,02 ha, w tym ze stratami 1,30 ha.  Najczęściej nieustalone pozostają przyczyny powstania pożarów. Występują również pożary spowodowane przerzutami z gruntów nieleśnych, podpaleniami - w wyniku nieostrożności dorosłych i dzieci.

W roku 2011 i 2012 okresem najwyższej palności były miesiące: kwiecień i maj, w 2013: kwiecień, maj  oraz lipiec, a w 2014: sierpień i wrzesień.

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się 2 dostrzegalnie p.poż., 5 baz sprzętu p.poż. oraz 14 punktów czerpania wody.