Wydawca treści

Jak chronimy lasy

Ochrona lasu to niełatwe ale satysfakcjonjące zadanie

Lasy Nadleśnictwa Człuchów wg potencjalnego zagrożenia lasów w Polsce położone są w I strefie zagrożenia. Jednym z głównych zagrożeń biotycznych są szkodliwe owady. Gradacje szkodników pierwotnych są zjawiskiem częstym, podobnie jak rozległe, masowe pojawy szkodników wtórnych. Znaczna część Nadleśnictwa charakteryzuje się obecnością litych i słabo urozmaiconych pod względem składu gatunkowego drzewostanów, w znacznej części położonych na gruntach porolnych, szczególnie zagrożonych ze strony szkodników owadzich i grzybów patogenicznych. Stan zdrowotny drzewostanów znacznie pogorszył się w latach 1979 r. do 1984 r. Było to związane z wystąpieniem gradacji brudnicy mniszki jak również szkód ze strony szkodników wtórnych oraz wiatrów. W ostatnich latach masowy pojaw niektórych szkodników zakończył się akcjami zwalczania, i tak:

  • w 2002 roku zwalczano imago (postać dojrzałą) chrabąszcza majowego na łącznej pow. 160 ha,
  • w latach 2003-2007 zwalczano imago (postać dojrzałą) szeliniaka na 5,19 ha,
  • w 2011r. zwalczano imago (postać dojrzałą) szeliniaka na powierzchni 4,00 ha,
  • w 2012r. zwalczano gąsienicę brudnicy mniszki na powierzchni 1739.00 ha,
  • w 2014r. zwalczano piędzika przedzimka na powierzchni 20,00 ha.

Kolejnym zagrożeniem jest zwierzyna. W celu ograniczenia szkód Nadleśnictwo Człuchów, stosuje następujące metody: grodzenia, repelenty, rysakowanie i wykładanie drzew zgryzowych. Nadleśnictwo kontroluje stan ilościowy oraz strukturę płciową populacji zwierzyny płowej oraz stan zagospodarowania łowisk.

Silne wiatry, obfite opady śniegu, wczesne i późne przymrozki oraz okresowe susze to najczęstsze zagrożenia abiotyczne, na które narażone są lasy na terenie Nadleśnictwa Człuchów.