Asset Publisher Asset Publisher

NATURA 2000

Włączając się w ogólnoeuropejski trend ochrony przyrody utworzono na terenie Nadleśnictwa obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Wielki Sandr Brdy o powierzchni 21,64 ha. Obszar wyznaczono w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymania i zagospodarowania ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi i w niepogorszonym stanie. W zasięgu Nadleśnictwa  znajdują się również 4 obszary specjalnej ochrony siedlisk :

 

  • Czerwona Woda Pod Babilonem - pow. 548,18 ha, przedmiotem ochrony jest 9 rodzajów siedlisk oraz 2 gatunki ssaków, 1 gatunek bezkręgowca oraz 1 gatunek rośliny.
  • Dolina Brdy i Chociny - pow. 4,85 ha, przedmiotem ochrony jest 8 rodzajów siedlisk oraz 2 gatunki ssaków, 2 gatunki bezkręgowców.
  • Duży Okoń - pow. 8,47 ha, przedmiotem ochrony są 2 rodzaje siedlisk oraz 1 gatunek rośliny.
  • Dolina Szczyry - pow. 140,03 ha, przedmiotem ochrony są 4 rodzaje siedlisk oraz 1 gatunek ssaka i 3 gatunki bezkręgowców.